Top

Óvodai beiratkozás – tudnivalók

Óvodai beiratkozás – tudnivalók

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE

A Kormány 27/2021. (I.29.) sz. rendeletével ismételten veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország egész területére, a köznevelési intézményekben továbbra is érvényben maradnak a járványügyi készültség-, és a veszélyhelyzet szigorú védekezési intézkedései, így az intézményekbe továbbra is csak a jogviszonnyal rendelkezők léphetnek be, erre tekintettel a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások lebonyolítása elektronikusan történik a 37/2021. (II.17.) sz. PM határozat alapján 2021. április 20. és április 30. között.

A polgármesteri döntést követően 2021. március 10. napján jelent meg az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozata, melynek 2. pontja megerősíti, hogy a 2021/2022. nevelési évre be lehet elektronikusan iratkozni az óvodákban.

Az óvodai felvételi kérelmet azoknak kell kitöltenie, akiknek gyermeke a 2021/2022. nevelési év kezdő napján óvodakötelessé válik, azaz 2021. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét.

Az óvodai felvételi kérelmet az is kitöltheti, és visszaküldheti, akinek gyermeke 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között tölti a harmadik életévét. Az ő felvételi kérelmüknek abban az esetben tudunk helyt adni, amennyiben az adott óvodában minden óvodaköteles körzetes kisgyermek felvételét követően marad még férőhely.

A felvételi kérelmek elbírálásáról szóló értesítést a szülők a kérelemben megadott e-mail címre kapják meg 2021. május 30. napjáig.

A felvételi kérelmet az alábbi címre küldje vissza:

ovodaibeiratkozas@gyal.hu

A felvételi kérelem visszaküldésének időtartama:

  1. április 20-tól 2021. április 30. 23 óra 59 percig

 

A kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentumok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a személyi igazolvány, és a lakcím kártya; gyermekek esetében a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat, és a lakcímkártya.

A kérelem kitölthető géppel, vagy kézzel. Amennyiben kézzel tölti ki, akkor használjon nyomtatott nagybetűt. Kérelem ITT elérhető!

A kérelem visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban.

Amennyiben worb-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor aláírnia nem szükséges.

Amennyiben nincs e-mail címe, és nem tudja a felvételi kérelmet elektronikusan beküldeni, akkor kérelmet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kaphat, és a kitöltött kérelmet az ott elhelyezett dobozba be tudja helyezni.

A felvételi kérelmek elhelyezhetők a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kihelyezett dobozban:

  1. április 20-tól 2021. április 30. 16 óra 00 percig

 

Valamennyi gyáli óvoda alapító okirata alapján integrált nevelés keretében fogadja a beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekeket, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda – a gyáli állandó lakóhellyel-, és szakértői véleménnyel rendelkező – autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek speciális, gyógypedagógiai nevelését, gondozását is végzi.

A 2021/2022-es nevelési év első napja 2021. szeptember 1. (szerda)

Önkormányzati fenntartású óvodák

Liliom Óvoda
Cím:    Gyál, Liliom u. 13-15.                                   Tel.:/fax: 06-29-345-241
E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com                         Honlap: www.liliomovi.hu

Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita

Tátika Óvoda

Cím:   Gyál, Klapka u. 5.                                         Tel.: /fax: 06-29-747-343

Email: tatika@digikabel.hu                                      Honlap: www.tatikaovi.hu

Intézményvezető: Karap Erzsébet

Tulipán Óvoda

Cím: Gyál, Tulipán u. 23.                                         Tel./fax: 06-29-341-544

E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu                       Honlap: www.tulipanovoda.hu

Intézményvezető: Tofalviné Szabó Anikó

A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, valamint a www.gyal.hu honlapon.

II. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapjai és a jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2021. május 30. napjáig értesülnek.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül (legkésőbb 2021. június 15. napjáig) eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A felülvizsgálati kérelmet az intezmenyfelugyelet@gyal.hu e-mail címre kell elküldeni. A felülvizsgálati kérelem letölthető (illetve elektronikusan kitölthető) az alábbi helyről: https://www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/kerelem2021ovi_toltheto.pdf

 III. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

  1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
  2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt
  3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt szabálysértést követ el.

Gyál, 2021. március 17.

                                                                                              Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb