Top

Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 és Gyál Top Plusz Városfejlesztési Programterve 2021-2027

Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 és Gyál Top Plusz Városfejlesztési Programterve 2021-2027

HIRDETMÉNY

GYÁL VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2021-2027 (továbbiakban: FVS) és GYÁL TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERVE 2021-2027 (továbbiakban: TVP).

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2021.(VI.24.) számú és a 171/2021.(IX.30.) számú határozataiban döntött arról, hogy elkészíti GYÁL VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT 2021-2027 (továbbiakban: FVS) és GYÁL TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERVÉT 2021-2027 (továbbiakban: TVP).

A tervezési munka elkészítésével megbízott Projekt Expert Kft. véleményezésre megküldte az FVS és a TVP munkaanyagát, amelyből az alábbiakat kiemelem.

„A 2021-27-es Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak (ERFA rendelet 11. cikk) felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Magyarországon a 2007-13-as Uniós programozási időszak előkészítéséhez kapcsolódóan kerültek bevezetésre az integrált városfejlesztési, későbbiekben településfejlesztési stratégiák, melyek egy fontos eszközt jelentettek a városoknak az integrált szemléletű fejlesztések tervezéséhez mind városi, mind városrészi szinten, bevezetve az akcióterületi megközelítés jelentőségét is. Az eltelt tizennégy év során a gazdasági- társadalmi környezetben jelentős változások történtek, az Európai Unió szakpolitikai megközelítései sok tekintetben részletesebbé váltak. Megújult a Lipcsei Charta, az ún. Városi Partnerségek keretében akciótervek kerülnek kidolgozásra, 2019-ben létrejött az Európai Zöld megállapodás, fókuszban van a digitális átállás. Európa célul tűzte ki, hogy 2050-re karbonsemlegessé válik, az Európai Klímatörvény elfogadás előtt áll.

Az Unió a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozóan öt szakpolitikai célkitűzést határozott meg:

  1. Intelligensebb Európa – innovatív és intelligens gazdasági átalakulás (PO1)
  2. Zöldebb, karbon szegény Európa (PO2)
  3. Jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és regionális IKT- összekapcsoltság (PO3)
  4. Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása (PO4)
  5. A polgárokhoz közelebb álló Európa – a városi, vidéki és part menti térségek (PO5)

Ennek megfelelően a 2021-27-es Uniós ciklus előkészítéséhez az eddigi városi stratégiák, az integrált településfejlesztési stratégiák módszertani elkészítésének felülvizsgálata vált szükségessé, hogy azok struktúrája és tartalma összhangba kerülhessen a jelenleg érvényben levő európai és hazai szakpolitikai keretekkel.

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint utód dokumentuma, a településfejlesztési terv elválik egymástól. Míg az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének feltételrendszerét a 314/2012-es Kormányrendelet, valamint az azt felváltó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletével bevezetett településfejlesztési terv rögzíti, és településfejlesztési eszközként a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozik annak módszertani követelményeinek definiálása, addig a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, és a 2021- 27-es forrásfelhasználás feltétele.

Az FVS tervezése a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyvének útmutatásai alapján történik, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága adott közre 2021. augusztusának elején a vonatkozó EU-s szabályozások és útmutatások figyelembe vételével (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060, illetve (EU) 2021/1058 Rendelete, Európai Zöld Megállapodás, Lipcsei Charta, Városi Partnerségek, a Bizottság által kiadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Kézikönyve). Az FVS tervezésének Módszertani Kézikönyve biztosítja az FVS összhangját a 314/2012-es Kormányrendelettel, ugyanakkor nem követelmény, hogy az FVS a hivatkozott Kormányrendelet elvárásainak maradéktalanul megfeleljen. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia teljes tervezéssel készül, és nem korlátozódik csupán a TOP Plusz forrásainak a felhasználására.”

 

Jelen hirdetmény és az FVS 2021-2027 és a TVP 2021-2027 teljes véleményezési anyaga az önkormányzat hivatalos honlapján a www.gyal.hu/hirdetmények oldalon közzétételre kerül.

 

Az észrevételeiket, javaslataikat a tájékoztató anyag közzétételétől számított 8 napon belül, legkésőbb 2022. május 17-én 16 óráig kizárólag elektronikus úton tehetik meg a foepitesz@gyal.hu  e-mail címen.

 

Várjuk konstruktív együttműködésüket!

 

                                                                                                                                         Gyál Város Önkormányzata

 

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb