Top

FŐÉPíTÉSZI IRODA

Kiss István

irodavezető, főépítész, címzetes vezető főtanácsos

Tel.: 29/540-957

E-mail: kiss.istvan@gyal.hu

Főépítészi feladatok

 • előkészíti a helyi önkormányzat településrendezési, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben meghatározott egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseket,
 • ellátja a települési önkormányzat településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének, szabályozási terveinek, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő önkormányzati feladatokat, így különösen:
  • döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
  • elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
  • a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
  • szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
  • a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
  • gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
  • nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
  • kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
  • előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
  • külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően segíti a Polgármester munkáját a településképi véleményezési eljárás és a településképi bejelentési eljárás lefolytatásában,
  • végzi a belterületbe vonás nem hatósági feladatait.
 • az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, véleményezi a szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit.
 • részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
 • szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának kialakítását.
 • Telekalakítással kapcsolatos szakhatósági állásfoglalások, levelezések

Márton Erika

főépítész referens

Tel.: 29/544-129

E-mail: marton.erika@gyal.hu

 • Ingatlanhasznosítással, önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás igénylésével kapcsolatos teljes körű döntés-előkészítés és a döntések végrehajtása
 • Földmérővel, értékbecslővel történő kapcsolattartás
 • Vagyonkataszteri nyilvántartást vezető ügyintéző felé a szükséges szerződések átadása,
 • Egyéb ingatlan-nyilvántartási ügyintézés
 • Döntés előkészítés hatósági ügyekben illetve a Képviselő-testületi döntést igénylő ügyekben
 • Főépítészi feladatok ellátása, úgymint iktatás, adminisztráció és nyilvántartások vezetése, főépítész munkájának segítése DPMV Zrt-vel kapcsolatos feladatokban illetve telekalakítási szakhatósági állásfoglalások kapcsán
GYÁL 2019 Legfrissebb