Top

IGAZGATÁSI IRODA

Igazgatási iroda ábra

Igazgatási Iroda

Dr. Flórián-Karvalics Katalin Szilvia

irodavezető

Tel.: 29/540-950

E-mail: karvalics.katalin@gyal.hu


Építéshatósági csoport

Szabóné Kovács Anikó

címzetes főtanácsos, csoportvezető

Tel.: 29/540-958

E-mail: szabone.kovacs.aniko@gyal.hu

Bánfalviné Kelevajda Mónika

ügyintéző

Tel.: 29/540-959

E-mail: kelevajda.monika@gyal.hu

 A jegyzőhöz telepített általános elsőfokú építési hatósági jogkör gyakorlása, illetve az építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzése az illetékességi területen belül:
 • építési engedélyezési,
 • összevont engedélyezési,
 • fennmaradási engedélyezési,
 • használatbavételi engedélyezési,
 • bontási engedélyezési,
 • engedély meghosszabbítási engedélyezési,
 • jogutódlás tudomásulvételi,
 • használatbavétel tudomásulvételi,
 • az országos építési követelményektől való eltérési,
 • hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
 • kötelezési,
 • végrehajtási,
 • szakhatósági
 • eljárások lefolytatása, és a jogszabályokban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása,
 • a jogszabályokban meghatározott esetben műszaki, hatósági nyilvántartások, statisztikák vezetése, illetve az ehhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása,
 • a gyáli címnyilvántartás vezetése.

Általános igazgatási csoport

Berta-Tóth Beáta

megbízott csoportvezető

Tel.: 29/540-951

E-mail: berta-toth.beata@gyal.hu

Zsidó Zsoltné

ügyintéző

Tel.: 29/540-953

E-mail: zsido.zsoltne@gyal.hu

Kurucz-Szigetvári Szonja

ügyintéző

Tel.: 29/540-952

E-mail: kurucz-szigetvari.szonja@gyal.hu

Beke Zsuzsanna

ügyintéző, anyakönyvvezető

Tel.: 29/540-968

E-mail: beke.zsuzsanna@gyal.hu

Nagy János

mezőőr

Tel.: 70/339-56-07

E-mail: igazgatas@gyal.hu

Jakucs János

mezőőr

Tel.: 70/332-19-70

E-mail: igazgatas@gyal.hu

Szilvási Károly

közterület-felügyelő

Tel.: 29/540-969

E-mail: szilvasi.karoly@gyal.hu

Gyulai Zsolt

közterület-felügyelő

Tel.: 29/540-969

E-mail: gyulai.zsolt@gyal.hu

Wolf Dániel

ügyintéző

Tel.: 29/544-124

E-mail: wolf.daniel@gyal.hu

 • Hatósági bizonyítványok kiadása;
 • Jegyzői hatáskörbe utalt környezetvédelmi igazgatási feladatok ellátása;
 • Jegyzői hatáskörbe utalt hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátása;
 • Helyi természetvédelmi igazgatási feladatok ellátása;
 • Növényvédelmi igazgatási feladatok ellátása;
 • Vízügyi igazgatási feladatok ellátása;
 • Birtokvédelmi feladatok ellátása;
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Üzletek működési engedélyezésével, bejelentések tudomásulvételével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása;
 • Játéktermek előzetes hatósági véleményezésének ellátása;
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Jegyzői feladatok ellátása a vásárok és piacok tekintetében;
 • Jegyző feladatainak ellátása a telepengedély kapcsán;
 • Település állategészségügyi feladatainak ellátása;
 • Vadkár megállapításával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása;
 • Behajtási engedélyek és a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó engedélyek ellátása;
 • Önkormányzati címer használatára vonatkozó engedély kiállítása;
 • Díszsírhely adományozásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Közterület-használati engedélyek kiadása.
 • Közterület-felügyelet feladatainak ellátása, melyen belül:
  • közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
  • közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
  • közterület használatának jogszerűségének ellenőrzése, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
  • intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát – szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel – igazolni;
  • területtel kapcsolatos szabálysértési feladatok ellátása, így közreműködés pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
  • közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatainak végzése, illetve szankcionálása;
  • helyszíni bírságolási tevékenység végzése;
  • épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása;
  • útellenőri feladatok ellátása.
 • Mezőőrség feladatainak ellátása, melyen belül:
  • jogosult és köteles az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
  • azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
  • azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni;
  • a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek átadni.

Szociális és intézményi igazgatási csoport

Pap Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/544-141

E-mail: pap.krisztina@gyal.hu

Schippert Péterné

ügyintéző

Tel.: 29/540-951

E-mail: schippert.peterne@gyal.hu

Magyarosi Andrea

ügyintéző

Tel.: 29/544-140

E-mail: magyarosi.andrea@gyal.hu

Varga Patrícia

ügyintéző

Tel.: 29/544-138

E-mail: varga.patricia@gyal.hu

Kiss Imre

ügyintéző

Tel.: 29/540-962

E-mail: kiss.imre@gyal.hu

 • Települési támogatás megállapítása;
 • Lakhatási támogatás megállapítása;
 • A gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok végzése, környezettanulmány készítése, valamint közreműködés a gyámhivatali határozat végrehajtásában;
 • A polgármester bűnmegelőzési feladatainak ellátásában való közreműködés;
 • Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos szervezési, működtetési, fejlesztési feladatok végzése;
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata;
 • Beiskolázási segély megállapítása;
 • Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása;
 • Közhasznú munka szervezésében való részvétel;
 • Temetési segély megállapítása;
 • Köztemetés és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • Intézkedés a rosszhiszeműen és jogosulatlanul felvett támogatások visszafizetése, részletfizetés engedélyezése, a méltányosságból történő elengedése iránt;
 • A szociális ellátásokkal kapcsolatban a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, az információs rendszer folyamatos karbantartása;
 • Döntés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről;
 • Környezettanulmányok végzése megkeresésre;
 • A helyi rehabilitációs bizottság működésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés;
 • A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok ellátása;
 • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások tárgyévre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet elkészítése;
 • Bizottság szervezése, amely javaslatot tesz a felvételre, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát;
 • Eljárás, másodfokú döntés meghozatala a törvényességi kérelem, továbbá az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében;
 • Eljárás és másodfokú döntés meghozatala a bölcsődei felvételekkel kapcsolatos kérelem tekintetében;
 • Az önkormányzati óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében való közreműködés;
 • Helyi önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési, szociális, közművelődési, egészségügyi intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok ellátása;
 • Az intézményvezetők munkaköri leírásainak elkészítése;
 • Intézményeknek a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységének, a gyermekbalesetek jegyzőkönyveinek bekérése;
 • Köznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális intézményekre vonatkozó döntések előkészítése (Alapítása, átszervezése, összevonása, megszüntetése, feladatainak meghatározása, gazdálkodási jogkörének meghatározása, működési területének kijelölése, névfelvételével kapcsolatos feladatok végrehajtásának előkészítése, nevelési program jóváhagyása, SZMSZ jóváhagyása, munkatervek és beszámolók jóváhagyása stb.);
 • Kérhető költségtérítések megállapításának szabályainak előkészítése;
 • Intézmények szakmai segítsége pályázatokon való részvételnél;
 • Területileg illetékes megyei, fővárosi könyvtár értesítése, – minden év február 20-ig – a könyvtára által a tárgyévet megelőző esztendőben állománygyarapításra fordított összegről;
 • Szakmai ellenőrzés végzése a köznevelési intézmények, valamint a szociális intézmény vonatkozásában az intézmények normatív támogatásával kapcsolatban;
 • Intézményi dokumentumok ellenőrzése;
 • Intézményvezetőkkel való kapcsolattartás;
 • 13 éves gyermekek HPV elleni oltásának szervezése;
 • A HH, HHH gyermekek nyilvántartásának vezetése;
 • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására elnyert pályázat ellenőrzése.
GYÁL 2017 Legfrissebb