Top

PÉNZÜGYI ÉS ADÓ IRODA

Pénzügyi és adó iroda ábra

Diera Éva

irodavezető, címzetes vezető

főtanácsos

Tel.: 29/540-946

E-mail: diera.eva@gyal.hu


Adócsoport

Egresiné Nagy Erika

csoportvezető

Tel.: 29/544-142

E-mail: egresine.nagy.erika@gyal.hu

Gál Gabriella

ügyintéző

Tel.: 29/540-938

E-mail: gal.gabriella@gyal.hu

Szalainé Nagy Orsolya

ügyintéző

Tel.: 29/540-948

E-mail: szalaine.nagy.orsolya@gyal.hu

Börcsök Kata

ügyintéző

Tel.: 29/540-941

E-mail: borcsok.kata@gyal.hu

Czirják Noémi

ügyintéző

Tel.: 29/540-939

E-mail: czirjak.noemi@gyal.hu

Lászlóné Orosz Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/540-940

E-mail: laszlone.orosz.krisztina@gyal.hu

A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása:

 • építmények adóztatási feladatainak ellátása bevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható adótárgyak felderítése,
 • helyi iparűzési (állandó és ideiglenes) adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése,
 • gépjárművek adóztatási feladatainak ellátása BM adatszolgáltatás, valamint önbevallás (mozgáskorlátozottak és ellopott gépjárművek esetében) alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (megelőlegezett gyermektartásdíj, csatorna-közműfejlesztési, szemétdíj hátralék, munkaügyi bírság stb.) nyilvántartása és azok behajtása,
 • behajtásra átadott szabálysértések, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok nyilvántartása és azok behajtása,
 • helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése,
 • adós lista készítése, annak frissítése napi szinten, honlapon történő megjelenéshez,
 • adóigazolások kiállítása,
 • adó- és értékbizonyítványok készítése,
 • adatszolgáltatások végzése pénzügyi csoport, vezetőség, társhatóságok (Cégbíróság, NAV), MÁK felé.
 • Inkasszók, inkasszó értesítések elkészítése, postázása,
 • méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása, határozatok készítése, azok postázása,
 • tartozás nélküli befizetések visszautalása,
 • felszámolás és végelszámolás alatt álló vállalkozások tartozásai esetében hitelezői igények bejelentése, kapcsolattartás felszámolóval, végelszámolóval,
 • évi két alkalommal (február, október) fizetési értesítők elkészítése, postázása,
 • negyedéves, féléves és év végi zárási feladatok végrehajtása,
 • pénzforgalmi könyvelési (ONKADO programban befizetések, átvezetések, túlfizetések visszautalásának könyvelése), utalási feladatok bankterminálon történő ellátása,
 • hátraléki listák készítése, azok kezelése.

Pénzügyi Csoport

Bedzsó Piroska

pénzügyi csoportvezető

Tel.: 29/544-132

E-mail: bedzso.piroska@gyal.hu

Szőts Imréné

ügyintéző

Tel.: 29/540-942

E-mail: szots.imrene@gyal.hu

Hergeltné Hajdú Ibolya

ügyintéző

Tel.: 29/540-949

E-mail: hergeltne.hajdu.ibolya@gyal.hu

Kissné Szarka Ilona

ügyintéző

Tel.: 29/540-947

E-mail: kissne.szarka.ilona@gyal.hu

Vargáné Molnár Enikő

ügyintéző

Tel.: 29/544-134

E-mail: vargane.molnar.eniko@gyal.hu

Pályi Lászlóné

ügyintéző

Tel.: 29/540-967

E-mail: palyi.laszlone@gyal.hu

 • Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos általános feladatok:
 • testületi döntés-előkészítésben az előterjesztések költségvetési rendelettel való összhangjának ellenőrzése,
 • a hitelek felvételével kapcsolatos döntések előkészítése, a hiteligényléshez kapcsolódó dokumentumok megküldése,
 • éves finanszírozási terv készítése és az intézmények pénzellátásáról való gondoskodás kiskincstári rendszerben,
 • az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről való gondoskodás,
 • az önkormányzat és intézményei számviteli rendjének kialakítása,
 • lakossági közműfejlesztési hozzájárulások analitikus nyilvántartása, kezelése, visszaigénylése, jogosultak részére a kiutalás teljesítése,
 • utalvány lapok kezelése, ki- és befizetések, pénztári kifizetések előkészítése és pénztárak kezelése, pénztárjelentés vezetése, napi zárás készítése és ellenőrzése,
 • készpénz-számlák kiállítása,
 • ÁFA és egyéb bevallások, visszaigénylések elkészítése, elküldése,
 • segélyek jogszabályban előírt támogatásának és a közfoglalkoztatottak bértámogatásának visszaigénylése,
 • szerződés-nyilvántartás kezelése,
 • a pályázatok benyújtásához szükséges NAV- és MÁK-igazolások beszerzése,
 • az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikák készítése (KSH),
 • tárgyi eszközök, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • a vagyonkataszter vezetése,
 • civil szervezeteknek juttatott támogatások utalása, elszámoltatás, elszámolások ellenőrzése,
 • bankgaranciák kezelése, nyilvántartása,
 • munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos rendelkező levelek kiállítása,
 • a munkáltatói kölcsön tartozások analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • kötvénykibocsátásból származó pénzösszegből lehívásra kerülő tételek dokumentációjának készítése, és kötvényekkel kapcsolatos egyéb ügyek intézése,
 • kedvezményes dolgozói utazási igazolványok érvényesítése,
 • banki kapcsolattartásból eredő feladatok elvégzése,
 • bírság határozatok alapján analitikus nyilvántartások vezetése, befizetések jelentése az irodák felé,
 • beszállítói lista vezetése,
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása,
 • üzemanyag-előlegek nyilvántartása,
 • vásárlási előlegek nyilvántartása,
 • mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása önbevallás alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Román és Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a FAÖT, a “Kertváros” Önkormányzati Társulás és Intézményével kapcsolatosan ellátandó feladatok:

 • az éves költségvetési koncepció javaslatának előkészítése,
 • normatívák igénylése, elszámolása,
 • amennyiben indokolt, az átmeneti gazdálkodás rendjére vonatkozóan rendelettervezetet készítése,
 • az éves költségvetési javaslat és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelettervezet előkészítése, elkészítése,
 • az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus nyilvántartása,
 • az éves költségvetés végrehajtásának szervezése,
 • a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló elkészítése, a főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése,
 • zárszámadás keretében központi támogatások elszámolása,
 • a pénzmaradvánnyal kapcsolatos feladatok kezelése,
 • a pályázati elszámoláshoz a szükséges pénzügyi dokumentáció elkészítése,
 • a likviditási terv folyamatosan figyelemmel kísérése és legalább havonta aktualizálása,
 • a központi költségvetés, államháztartás részére információ szolgáltatása (PM info, beszámoló, mérlegjelentés),
 • a számlák analitikus nyilvántartása,
 • kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése,
 • nem rendszeres kifizetések számfejtése, a közfoglalkoztatottak bérének heti számfejtése, és kifizetése, nyilvántartása, jelentés, az évi személyi jövedelemadó bevalláshoz igazolások kiküldése,
 • bérnyilvántartás vezetése,
 • a tárgyévben engedélyezett illetményelőleg kifizetések nyilvántartása,
 • a szerződések alapján a számlák elkészítése, a követelések analitikus nyilvántartása, az adósok felszólítása fizetési kötelezettségeik teljesítésére,
 • közterület-felügyelők által kiszabott helyszíni bírság analitikus nyilvántartása, jelentés készítése társirodák részére,
 • átfutó és függő tételek rendezése,
 • a havi költségtérítések bizonylatainak elkészítése (bérlet, közlekedési költségtérítések, cafetéria elemek), megrendelése, kiosztása,
 • bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása.

Intézményi gazdálkodási csoport

Hüse Kármen

ügyintéző

Tel.: 29/544-133

E-mail: huse.karmen@gyal.hu

Sáfár Csilla

ügyintéző

Tel.: 29/544-128

E-mail: safar.csilla@gyal.hu

Mitku Orosz Krisztina

ügyintéző

Tel.: 29/544-127

E-mail: mitku-orosz.krisztina@gyal.hu

A Város által fenntartott intézményekkel – Liliom Óvoda, Tulipán Óvoda, Tátika Óvoda, Bölcsőde, Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár – kapcsolatosan ellátandó feladatok:

 • a költségvetési koncepció összeállításához az intézmények igényeinek bekérése,
 • az intézményekkel kapcsolatos normatívák igénylése, elszámolása,
 • az intézményvezetővel közösen az intézmények költségvetési előirányzatainak tervezetének elkészítése,
 • az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése az intézmények vonatkozásában, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus nyilvántartása,
 • az éves intézményi költségvetés végrehajtásának szervezése, felelős a gazdálkodás szabályszerűségéért, egyeztetési feladatok elvégzéséért (költségvetés teljesítése, előirányzat változtatása),
 • a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló elkészítése, a főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése,
 • kezeli az intézményi pénzmaradvánnyal kapcsolatos feladatokat,
 • az intézményekkel kapcsolatos támogatások, pályázatok elszámolása,
 • a likviditási terv folyamatos figyelemmel kísérése és legalább havonkénti aktualizálása,
 • a központi költségvetés, államháztartás részére (PM info, beszámoló, mérlegjelentés) információ szolgáltatása,
 • az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, Képviselő-testületnek készülő beszámolóhoz adatszolgáltatás,
 • vevőállomány, szállítói állomány analitikus nyilvántartása,
 • szállítói számlák likviditásának elkészítése, a számlák analitikus nyilvántartása,
 • kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése,
 • a szerződések alapján a vevő számlák, a követelések analitikus nyilvántartása,
 • átfutó és függő tételek rendezése,
 • bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása.
GYÁL 2018 Legfrissebb