Top

SZERVEZÉSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI IRODA


 

Szabó Józsefné K. Ildikó

címzetes vezető főtanácsos, irodavezető

Tel.: 29/540-931

E-mail: szabo.jozsefne@gyal.hu

Nagy Gáborné

ügyintéző

Tel.: 29/540-933

E-mail: nagy.gaborne@gyal.hu

Tóth Istvánné

címzetes főmunkatárs, ügyintéző

Tel.: 29/540-126

E-mail: toth.istvanne@gyal.hu

Tóth Regina

szervezési ügyintéző

Tel.: 29/540-979

E-mail: toth.regina@gyal.hu

Liberné Dandé Erzsébet

ügyintéző

Tel.: 29/540-974

E-mail: liberne.dande.erzsebet@gyal.hu

Lovasné Papp Mónika

ügyintéző

Tel.: 29/544-135

E-mail: lovasne.papp.monika@gyal.hu

Szűcs Tamásné

ügyintéző

Tel.: 29/544-136

E-mail: szucs.tamasne@gyal.hu

 • az Önkormányzat által civil szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése);
 • titkársági feladatok ellátása a Jegyző, Aljegyző tekintetében, valamint munkájuk segítése a következők szerint:
  • a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása,
  • vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében való közreműködés,
  • az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda részére dokumentálása.
 • a „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása);
 • menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval;
 • bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban:
  • külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, továbbítása,
  • szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,
  • az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása,
  • külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, nyilvántartás vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról,
 • rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren;
 • igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásain felmerülő jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek továbbítása a Kormányhivatal felé;
 • hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása;
 • ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján:
  • beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és értékek kezelése,
  • beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött elektronikus dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,
  • szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,
  • beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz,
  • ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás,
  • határidők nyilvántartása,
  • előadói ív kitöltése,
  • kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés,
  • ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése,
  • ügyiratok irattári kezelése, kiadása,
  • iratról másolat, jegyzet készítése,
  • az iratok korszerű tárolásának biztosítása,
  • ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása,
  • ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás,
  • tértivevények irodánkénti leválogatása,
  • a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása,
  • titkos ügyiratok kezelése,
  • az iratkezelés felügyeletében való közreműködés.
 • Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során:
  • választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése,
  • helyi választási iroda megszervezése.
 • Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Ügyfélszolgálat működtetése:
  • közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása,
  • termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása,
  • lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése,
  • közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása,
  • lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési időpontok egyeztetése a közszolgáltatóval,
  • napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás.

Erőforrás gazdálkodási csoport

Márki Tímea

irodavezető-helyettes

Tel.: 29/540-943

E-mail: marki.timea@gyal.hu

Polyák Józsefné

címzetes vezető-főtanácsos

Tel.: 29/540-944

E-mail: polyak.jozsefne@gyal.hu

Surányi András

informatikus

Tel.: 29/544-144

E-mail: suranyi.andras@gyal.hu

Pályi László

gépjárművezető

Tel.: 29/540-930

Szakirányú és funkcionális feladatok:

 • A jegyzői, aljegyzői állás betöltésével kapcsolatos feladatok előkészítése (pályázat, kinevezés).
 • A polgármester, alpolgármester illetményének megállapításával kapcsolatos feladatok előkészítése.
 • A polgármester munkaügyi feladatainak előkészítése és végrehajtása (vezetői kinevezés, jutalom).
 • Intézményvezetők tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok adminisztrációs ellátása.
 • A magasabb vezetői beosztással kapcsolatos pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátása az Igazgatási Iroda illetékes csoportjával együttműködve.
 • A jegyző munkaügyi feladatainak előkészítése és végrehajtása, különös tekintettel a Kttv-ből, a Kjt-ből, illetve az Mt-ből adódó kötelezettségekre (kinevezés, előmenetel, díjazás, vezetői megbízás, visszavonás, felmentés, személyi illetmény megállapítás, jutalmazás, egyéb juttatás).
 • A Hivatalban foglalkoztatottak tekintetében – a hatályos belső szabályzat szerint – a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos összes feladat előkészítése és végrehajtása:
 • A polgármester, az alpolgármester és magasabb vezetők személyi anyagának kezelése,
 • A közszolgálatban összeférhetetlenséggel, minősítéssel, címek, kitüntetések odaítélésével, fizetési előlegkérelemmel, szociális támogatással, képzéssel és továbbképzéssel, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, megszüntetéssel, fegyelmi eljárással, a közszolgálati nyilvántartással, az érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartással összefüggő feladatok előkészítése és végrehajtása.
 • Az illetményalap megállapításával, a munka- és pihenőidővel, valamint egyéb juttatások megállapításával (illetmény-kiegészítés, pótlék, túlmunkavégzés, szabadidő-megváltás) kapcsolatos feladatok előkészítése.
 • Köztisztviselők, közalkalmazottak tekintetében a lakástámogatási megállapodással (munkáltatói kölcsönével) kapcsolatos ügyek.
 • Gyermekneveléssel kapcsolatos feladatok (TGYÁS/CSED, GYED, GYES).
 • Gyál Város Önkormányzata által foglalkoztatott
 • közfoglalkoztatott munkavállalók, illetve
 • diákok tekintetében
 • a munkáltatói feladatokkal összefüggő adminisztráció ellátása: munkaszerződés megkötése, munkaviszony megszűnés, egyéb igazolások.
 • A diákok nyári szakmai gyakorlatával, illetve az 50 órás közösségi szolgálatra jelentkezőkkel összefüggő feladatok.
 • Gyál Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjával kapcsolatos feladatok.
 • ASP alszámos iktatással kapcsolatos feladatok.

Katasztrófavédelem, honvédelem

 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása.
 • A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása.
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvíz-védekezési, vízkár-elhárítási feladatok teljes körű ellátása.

Gondnokság

 • irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, a dolgozók részére történő kiadása,
 • tárgyi eszköz-leltár vezetése,
 • kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése,
 • tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása,
 • kapcsolattartás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel, az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, valamint mobiltelefon szolgáltatókkal,
 • az EFG-csoporthoz tartozó számlák (közüzem, informatika, gépjármű) áttekintése és nyilvántartásban történő rögzítése
 • gondnoksági beszerzésekre vonatkozó vásárlási előleggel való rendelkezés és elszámolás (100.000,-Ft)
 • Hivatali bélyegző-nyilvántartás vezetése,
 • Hivatali eszközök selejtezésében való közreműködés,
 • az Önkormányzat vagyonbiztosításával, és a gépjárművek biztosításával összefüggő teendők.

Hivatali gépjárművel kapcsolatos feladatok

 • a hivatali gépjármű vezetőjének munkavégzésének szervezése, irányítása,
 • üzemanyag-előleg elszámolása, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása,
 • karbantartással összefüggő feladatok.

Informatika

 • a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása,
 • a hálózati üzemeltetéssel, szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások használatával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,
 • ASP szakrendszerrel kapcsolatos TENANT adminisztrátori feladatok ellátása.

Stratégia és műszaki előkészítés

 • az Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodási munkájának segítése, döntéseinek előkészítése – szükség szerint külső adatok beszerzésével, azok összehasonlításának elemzésével – és a döntések végrehajtása,
 • éves beszámoló készítése a vagyongazdálkodási tevékenységről,
 • ingatlanhasznosítással, önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás igénylésével kapcsolatos teljes körű döntés-előkészítés, a döntések végrehajtása,
 • földmérővel, értékbecslővel történő kapcsolattartás,
 • adás-vételi, hasznosítási, stb. szerződések előkészítése a törvényességi referens vagy jogtanácsos bevonásával,
 • a szerződések aláírásának lebonyolítása, az ügyfelekkel történő időpont egyeztetéssel, szükséges okiratok másolásával,
 • önkormányzati tulajdont érintő szerződések megvalósulásának, az azokban vállalt kötelezettségek és teljesítések végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzése,
 • a vagyonkataszteri nyilvántartást vezető ügyintéző felé az átvezetéshez, módosításhoz szükséges szerződések átadása, a műszaki tartalomban történő változásokról szóló feljegyzések készítése, azok továbbítása,
 • településsel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, továbbítása a KSH, illetve az illetékes hatóságok felé,
 • a közterületek változásával kapcsolatos éves jelentés elkészítése a KSH felé,
 • választások, népszavazások lebonyolításánál és orvosi, védőnői körzetek lehatárolásához a körzetek pontosítása, behatárolása,
 • a VÁTI Dokumentációs Központ Tervtár felé a szükséges adatok továbbítása (új utca elnevezés, szabályozási tervdokumentáció elküldése),
 • Takarnetes belső adatszolgáltatás,
 • Gyál város térképészeti feladatainak ellátása,
 • egyéb ingatlan-nyilvántartási (földhivatali) ügyintézés.
 • Közhiteles címregiszterrel kapcsolatos földhivatali értesítések dokumentálása
 • Közhiteles címregiszterrel kapcsolatos egyéb feladatok
 • Házszámozások ellenőrzése, javítása
 • ASP alszámos iktatással kapcsolatos feladatok
 • Vagyonkataszterrel kapcsolatos ASP felhasználói feladatok ellátása
GYÁL 2019 Legfrissebb