Top

SZERVEZÉSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

fff

Dr. Nagy Erika

aljegyző, irodavezető

Tel.: 29/540-935

E-mail: nagy.erika@gyal.hu


Szervezési Csoport

Szabó Józsefné K. Ildikó

címzetes vezető főtanácsos, irodavezető-helyettes

Tel.: 29/540-931

E-mail: szabo.jozsefne@gyal.hu

Nagy Gáborné

ügyintéző

Tel.: 29/540-933

E-mail: nagy.gaborne@gyal.hu

Tóth Istvánné

címzetes főmunkatárs, ügyintéző

Tel.: 29/540-126

E-mail: toth.istvanne@gyal.hu

Tóth Regina

szervezési ügyintéző

Tel.: 29/540-979

E-mail: toth.regina@gyal.hu

Liberné Dandé Erzsébet

ügyintéző

Tel.: 29/540-974

E-mail: liberne.dande.erzsebet@gyal.hu

Lovasné Papp Mónika

ügyintéző

Tel.: 29/544-135

E-mail: lovasne.papp.monika@gyal.hu

Szűcs Tamásné

ügyintéző

Tel.: 29/544-136

E-mail: szucs.tamasne@gyal.hu

 • az Önkormányzat által civil szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése);
 • titkársági feladatok ellátása a Jegyző, Aljegyző tekintetében, valamint munkájuk segítése a következők szerint:
  • a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása,
  • vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében való közreműködés,
  • az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda részére dokumentálása.
 • a „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása);
 • menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval;
 • bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban:
  • külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, továbbítása,
  • szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,
  • az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása,
  • külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, nyilvántartás vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról,
 • rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren;
 • igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásain felmerülő jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek továbbítása a Kormányhivatal felé;
 • hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása;
 • ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján:
  • beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és értékek kezelése,
  • beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött elektronikus dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,
  • szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,
  • beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz,
  • ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás,
  • határidők nyilvántartása,
  • előadói ív kitöltése,
  • kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés,
  • ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése,
  • ügyiratok irattári kezelése, kiadása,
  • iratról másolat, jegyzet készítése,
  • az iratok korszerű tárolásának biztosítása,
  • ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása,
  • ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás,
  • tértivevények irodánkénti leválogatása,
  • a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása,
  • titkos ügyiratok kezelése,
  • az iratkezelés felügyeletében való közreműködés.
 • Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során:
  • választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése,
  • helyi választási iroda megszervezése.
 • Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Ügyfélszolgálat működtetése:
  • közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása,
  • termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása,
  • lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése,
  • közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása,
  • lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési időpontok egyeztetése a közszolgáltatóval,
  • napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás.

 

 


Intézményfelügyeleti Csoport

Pap Krisztina

csoportvezető

Tel.: 29/544-141

E-mail: pap.krisztina@gyal.hu

Magyarosi Andrea

ügyintéző

Tel.: 29/544-140

E-mail: magyarosi.andrea@gyal.hu

Dr. Varga-Veres Marianna

ügyintéző

Tel.: 29/540-931

E-mail: varga-veres.marianna@gyal.hu

 • A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok ellátása;
 • Gyáli Egyetemista Program bonyolítása;
 • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások tárgyévre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet elkészítése,
 • Bizottság szervezése, amely javaslatot tesz a felvételre, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát;
 • Eljárás, másodfokú döntés meghozatala a törvényességi kérelem, továbbá az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében;
 • Eljárás és másodfokú döntés meghozatala a bölcsődei felvételekkel kapcsolatos kérelem tekintetében;
 • Az önkormányzati óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében való közreműködés;
 • Helyi önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési, szociális, közművelődési, egészségügyi intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok ellátása;
 • Intézményeknek a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységének, a gyermekbalesetek jegyzőkönyveinek bekérése;
 • Köznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális intézményekre vonatkozó döntések előkészítése (Alapítása, átszervezése, összevonása, megszüntetése, feladatainak meghatározása, gazdálkodási jogkörének meghatározása, működési területének kijelölése, névfelvételével kapcsolatos feladatok végrehajtásának előkészítése, pedagógiai program jóváhagyása, SZMSZ jóváhagyása, munkatervek és beszámolók jóváhagyása stb.);
 • Intézmények szakmai segítsége pályázatokon való részvételnél;
 • Szakmai ellenőrzés végzése a köznevelési intézmények, valamint a szociális intézmény vonatkozásában az intézmények normatív támogatásával kapcsolatban;
 • Intézményi dokumentumok ellenőrzése;
 • Intézményvezetőkkel való kapcsolattartás;
 • Adatvédelmi feladatok ellátása,
 • Hivatali szabályzatok, utasítások nyilvántartása,
 • Vezetői információs rendszer működtetése.
Széchenyi 2020
GYÁL 2018 Legfrissebb