Top

VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

Városfejlesztési iroda ábra

Kiss István

irodavezető, főépítész, címzetes vezető főtanácsos

Tel.: 29/540-957

E-mail: kiss.istvan@gyal.hu

Főépítészi feladatok

 • előkészíti a helyi önkormányzat településrendezési, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben meghatározott egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseket,
 • ellátja a települési önkormányzat településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének, szabályozási terveinek, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő önkormányzati feladatokat, így különösen:
  • döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
  • elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
  • a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
  • szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
  • a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
  • gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
  • nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
  • kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
  • előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
  • külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően segíti a Polgármester munkáját a településképi véleményezési eljárás és a településképi bejelentési eljárás lefolytatásában,
  • végzi a belterületbe vonás nem hatósági feladatait.
 • az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, véleményezi a szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit.
 • részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
 • szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának kialakítását.
 • Telekalakítással kapcsolatos szakhatósági állásfoglalások, levelezések

Erőforrás gazdálkodási csoport

Márki Tímea

csoportvezető

Tel.: 29/540-943

E-mail: marki.timea@gyal.hu

Polyák Józsefné

ügyintéző

Tel.: 29/540-944

E-mail: polyak.jozsefne@gyal.hu

Csombóné Kun Erika

ügyintéző

Tel.: 29/544-129

E-mail: csombone.kun.erika@gyal.hu

Surányi András

informatikus

Tel.: 29/544-144

E-mail: suranyi.andras@gyal.hu

Pályi László

gépjárművezető

Tel.: 29/540-930

Szakirányú és funkcionális feladatok:

 • A jegyzői, aljegyzői állás betöltésével kapcsolatos feladatok előkészítése (pályázat, kinevezés).
 • A polgármester, alpolgármester illetményének megállapításával kapcsolatos feladatok előkészítése.
 • A polgármester munkaügyi feladatainak előkészítése és végrehajtása (vezetői kinevezés, jutalom).
 • Intézményvezetők tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok adminisztrációs ellátása.
 • A magasabb vezetői beosztással kapcsolatos pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátása az Igazgatási Iroda illetékes csoportjával együttműködve.
 • A jegyző munkaügyi feladatainak előkészítése és végrehajtása, különös tekintettel a Kttv-ből, a Kjt-ből, illetve az Mt-ből adódó kötelezettségekre (kinevezés, előmenetel, díjazás, vezetői megbízás, visszavonás, felmentés, személyi illetmény megállapítás, jutalmazás, egyéb juttatás).
 • A Hivatalban foglalkoztatottak tekintetében – a hatályos belső szabályzat szerint – a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos összes feladat előkészítése és végrehajtása:
 • A polgármester, az alpolgármester és magasabb vezetők személyi anyagának kezelése,
 • A közszolgálatban összeférhetetlenséggel, minősítéssel, címek, kitüntetések odaítélésével, fizetési előlegkérelemmel, szociális támogatással, képzéssel és továbbképzéssel, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, megszüntetéssel, fegyelmi eljárással, a közszolgálati nyilvántartással, az érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartással összefüggő feladatok előkészítése és végrehajtása.
 • Az illetményalap megállapításával, a munka- és pihenőidővel, valamint egyéb juttatások megállapításával (illetmény-kiegészítés, pótlék, túlmunkavégzés, szabadidő-megváltás) kapcsolatos feladatok előkészítése.
 • Köztisztviselők, közalkalmazottak tekintetében a lakástámogatási megállapodással (munkáltatói kölcsönével) kapcsolatos ügyek.
 • Gyermekneveléssel kapcsolatos feladatok (TGYÁS/CSED, GYED, GYES).
 • Gyál Város Önkormányzata által foglalkoztatott
 • közfoglalkoztatott munkavállalók, illetve
 • diákok tekintetében
 • a munkáltatói feladatokkal összefüggő adminisztráció ellátása: munkaszerződés megkötése, munkaviszony megszűnés, egyéb igazolások.
 • A diákok nyári szakmai gyakorlatával, illetve az 50 órás közösségi szolgálatra jelentkezőkkel összefüggő feladatok.
 • Gyál Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programjával kapcsolatos feladatok.
 • ASP alszámos iktatással kapcsolatos feladatok.

Katasztrófavédelem, honvédelem

 • A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása.
 • A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása.
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvíz-védekezési, vízkár-elhárítási feladatok teljes körű ellátása.

Gondnokság

 • irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, a dolgozók részére történő kiadása,
 • tárgyi eszköz-leltár vezetése,
 • kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése,
 • tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása,
 • kapcsolattartás Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel, az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, valamint mobiltelefon szolgáltatókkal,
 • az EFG-csoporthoz tartozó számlák (közüzem, informatika, gépjármű) áttekintése és nyilvántartásban történő rögzítése
 • gondnoksági beszerzésekre vonatkozó vásárlási előleggel való rendelkezés és elszámolás (100.000,-Ft)
 • Hivatali bélyegző-nyilvántartás vezetése,
 • Hivatali eszközök selejtezésében való közreműködés,
 • az Önkormányzat vagyonbiztosításával, és a gépjárművek biztosításával összefüggő teendők.

Hivatali gépjárművel kapcsolatos feladatok

 • a hivatali gépjármű vezetőjének munkavégzésének szervezése, irányítása,
 • üzemanyag-előleg elszámolása, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása,
 • karbantartással összefüggő feladatok.

Informatika

 • a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása,
 • a hálózati üzemeltetéssel, szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások használatával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,
 • ASP szakrendszerrel kapcsolatos TENANT adminisztrátori feladatok ellátása.

Stratégia és műszaki előkészítés

 • az Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodási munkájának segítése, döntéseinek előkészítése – szükség szerint külső adatok beszerzésével, azok összehasonlításának elemzésével – és a döntések végrehajtása,
 • éves beszámoló készítése a vagyongazdálkodási tevékenységről,
 • ingatlanhasznosítással, önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás igénylésével kapcsolatos teljes körű döntés-előkészítés, a döntések végrehajtása,
 • földmérővel, értékbecslővel történő kapcsolattartás,
 • adás-vételi, hasznosítási, stb. szerződések előkészítése a törvényességi referens vagy jogtanácsos bevonásával,
 • a szerződések aláírásának lebonyolítása, az ügyfelekkel történő időpont egyeztetéssel, szükséges okiratok másolásával,
 • önkormányzati tulajdont érintő szerződések megvalósulásának, az azokban vállalt kötelezettségek és teljesítések végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzése,
 • a vagyonkataszteri nyilvántartást vezető ügyintéző felé az átvezetéshez, módosításhoz szükséges szerződések átadása, a műszaki tartalomban történő változásokról szóló feljegyzések készítése, azok továbbítása,
 • településsel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, továbbítása a KSH, illetve az illetékes hatóságok felé,
 • a közterületek változásával kapcsolatos éves jelentés elkészítése a KSH felé,
 • választások, népszavazások lebonyolításánál és orvosi, védőnői körzetek lehatárolásához a körzetek pontosítása, behatárolása,
 • a VÁTI Dokumentációs Központ Tervtár felé a szükséges adatok továbbítása (új utca elnevezés, szabályozási tervdokumentáció elküldése),
 • Takarnetes belső adatszolgáltatás,
 • Gyál város térképészeti feladatainak ellátása,
 • egyéb ingatlan-nyilvántartási (földhivatali) ügyintézés.
 • Közhiteles címregiszterrel kapcsolatos földhivatali értesítések dokumentálása
 • Közhiteles címregiszterrel kapcsolatos egyéb feladatok
 • Házszámozások ellenőrzése, javítása
 • ASP alszámos iktatással kapcsolatos feladatok
 • Vagyonkataszterrel kapcsolatos ASP felhasználói feladatok ellátása
Széchenyi 2020
GYÁL 2018 Legfrissebb