Top

Képviselő-testület

Képviselő-testület

Gyál Város Önkormányzatának 12 tagú képviselő-testülete 2014. október 20-án tartotta meg alakuló ülését. Az önkormányzati választás gyáli eredményeit Juhász Ida, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette.

A 8 egyéni körzetből 8 mandátumot szereztek meg a Fidesz-KDNP jelöltjei. A 12 fős testületbe kompenzációs listáról az MSZP- DK két, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy képviselőt juttathatott be. A polgármester választást Pápai Mihály nyerte.

Gyál Város Önkormányzatát az elmúlt évtizedekben az együttműködésre törekvés, a konszenzusos politizálás, a pártattitűdök higgadt kezelése jellemezte, mely meghozta eredményét a közéletben és az önkormányzati munkában is.

A képviselő-testület a 2014. október 20-i alakuló ülés után Gyál Város Önkormányzat Képviselő -testületének tagjai 2014-2019:

 

Polgármester

papai_mihaly

Pápai Mihály

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

papai.mihaly@gyal.hu

Alpolgármester

eros_jozsef

Erős József

Választókerület: 5

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

eros.jozsef@gyal.hu

 


bacsi_peter

Bácsi Péter

Választókerület: 3

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

bacsi.peter@gyal.hu

czotter_ferenc

Czotter Ferenc László

Választókerület: 1

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

czotter.ferenc@gyal.hu

 


fa_zsuzsanna

Fa Zsuzsanna

Választókerület: 8

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

fa.zsuzsanna@gyal.hu

hegymegi_istvan

Hegymegi István

Kompenzációs listáról

Jelölő szervezet: MSZP-DK

hegymegi.istvan@gyal.hu

 


lakos_peter

Lakos Péter

Települési kompenzációs listáról

Jelölő szervezet: Jobbik

lakos.peter@gyal.hu

marjaine_dr_szerenyi_zsuzsanna

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna

Választókerület: 2

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

szerenyi.zsuzsanna@gyal.hu

 


nagy_jozsef_elek

Nagy József Elek

Választókerület: 6

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

nagy.jozsef@gyal.hu

vegh_tibor

Végh Tibor

Kompenzációs listáról

Jelölő szervezet: MSZP-DK

vegh.tibor@gyal.hu

 


vinnai_tibor

Vinnai Tibor

Választókerület: 7

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

vinnai.tibor@gyal.hu

nagy_gyongyi

Nagy Gyöngyi

Választókerület: 4

Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP

zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu

 


A képviselő-testület működése

A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A képviselő-testület tagjainak névsorát Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XII.01.). számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról tartalmazza.


A Képviselő-testület ülései

A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.


Alakuló ülés

A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül köteles megtartani.


A képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak:

 • Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása;
 • Tájékoztató a Polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról;
 • Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására;
 • Javaslat az alpolgármester(-ek) megválasztására és illetménye(-ük) megállapítására;
 • Javaslat a képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a meghatározására, a bizottságok tagjainak és elnökeinek a megválasztására, s ezeket követően a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendelet módosítására.

Rendes ülés

A képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve szerint minden hónap utolsó csütörtökén 17.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit.


Rendkívüli ülés

 • A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának – a rendkívüli ülés indokát is tartalmazó – írásbeli indítványára. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.
 • A polgármester – az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül – köteles összehívni a rendkívüli ülést. A meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét.
 • Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.
 • A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze.
 • A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában szerepel.

A Képviselő-testület összehívása

 • A képviselő-testület üléseit a polgármester – az ülés elnöke – írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívót legalább 4 munkanappal az ülés előtt kell kézbesíteni, melyhez az írásos előterjesztéseket mellékelni kell.
 • A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke látja el.
 • A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirendi pont tárgyának és előadójának megjelölését.
 • A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével értesíteni kell.

Meghívottak

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni

 • a képviselőket,
 • a bizottságok nem képviselő tagjait,
 • a jegyzőt, az aljegyzőt,
 • az irodavezetőket,
 • a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét,
 • a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
 • a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos,
 • az érdekképviseleti szervek, kamarák vezetőit az őket érintő kérdésekben,
 • a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő napirendi pontokhoz.

Az ülések nyilvánossága

A képviselő-testület ülése nyilvános.


Zárt ülés

A képviselő-testület

 • zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
 • zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
 • zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A zárt ülésen a Képviselő – testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érint ő ügy napirendi pont tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 16.00 óra
Tagjainak száma: 5 fő

Elnök: Czotter Ferenc László
Tagok: Nagy József Elek, Lakos Péter, Végh Tibor
Kültag: Botlik Zoltán

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • dönt az önkormányzati bérlakások karbantartási, felújítási tervéről és költségvetéséről,
 • dönt az önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról,
 • dönt a közbeszerzési eljárások kiírásáról az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint,
 • rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.

 


 

Ifjúsági és Sport Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 14 óra
Tagjainak száma: 3 fő

Elnök: Vinnai Tibor
Tagok: Bácsi Péter, Hegymegi István

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programját,
 • ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • dönt a köznevelési intézmények tanórán kívüli tevékenységének pályázati úton történt támogatásáról,
 • ellenőrzi a köznevelési intézmények házirendjét,
 • meghatározza az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait,
 • jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

 


 

Oktatási és Kulturális Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 15.00 óra
Tagjainak száma: 5 fő

Elnök: Nagy József Elek
Tagok: Fa Zsuzsanna, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Kültag: Gácsi Kiss Dezsőné, Karap Erzsébet

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézmények vezetőivel, részt vesz az intézmény vezetői értekezleten és kezdeményezheti annak összehívását;
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására;
 • részt vesz a közoktatási intézmények költségvetésének kialakításában, javaslatot tesz a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaira;
 • figyelemmel kíséri az oktatási intézmények gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást kérhet;
 • tájékozódik az előbbi dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – szakmai munka eredményességéről (Mindezt teszi az Okt. tv. által meghatározott ellenőrzés szabályai szerint felkért szakértők bevonásával, az intézmény beszámolója, az iskolaszék véleménye alapján.);
 • évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes intézmények tevékenységének átfogó megismerését;
 • koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját;
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére;
 • véleményezi a feladatkörébe tatozó intézmények költségvetésének kialakítását, és figyelemmel kíséri ezen intézmények gazdálkodását, működését;
 • javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására;
 • elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését.

 


 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 17.15 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Nagy Gyöngyi
Tagok: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Lakos Péter
Kültag: Dr. Fa Cecília

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • gyakorolja a méltányosságból nyújtható önkormányzati segéllyel összefüggő feladat- és hatásköröket
 • gyakorolja az átmeneti kölcsönnel összefüggő feladat- és hatásköröket,
 • gyakorolja a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatásokkal összefüggő feladat- és hatásköröket,
 • dönt az ifjú házasok első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatásáról,
 • jóváhagyja a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és az önkormányzat által fenntartott Bölcsőde Szakmai Programját.
 • elbírálja a jogorvoslati kérelmeket az önkormányzat által fenntartott Bölcsőde vonatkozásában

 


 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 18.00 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Tagok: Nagy Gyöngyi, Vinnai Tibor
Kültag: Szabó István

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • dönt a Bizottság részére a költségvetésben jóváhagyott összeg felhasználásáról.

 


 

Vagyonnyilatkozat tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság

Ülésezik: szükség szerint
Tagjainak száma: 3 fő

Elnök: Fa Zsuzsanna
Tagok: Czotter Ferenc László, Bácsi Péter

Hatásköre

 • szavazatszámláló Bizottságként jár el, amikor annak alkalmazása szükséges;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait;
 • lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a Képviselő-testület vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntését;
 • lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az eljárást és előkészíti a Képviselő-testület összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntését;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait.

 


Polgármesteri fogadónap

Minden hónap első szerdáján 13-18 óráig (Előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-932-es telefonszámon.)

Élő Facebook-os bejelentkezés: minden hónap első szerdáján 18 órától ide kattintva.

 

Jegyzői fogadónap

Minden hónap első szerdáján 13-18 óráig
(Előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-933-as telefonszámon.)

 

Országgyűlési képviselő fogadónap

(Időpont-egyeztetéshez előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-933-as telefonszámon.)

 

Önkormányzati képviselők fogadónap

Az önkormányzati képviselőknek nincs előre meghatározott fogadónapja, előzetes bejelentkezés szükséges a képviselő elektronikus elérhetőségén, vagy a 06-29/540-930-as telefonszámon.

GYÁL 2019 Legfrissebb