Top

Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda


Pap Krisztina

aljegyző, irodavezető

Tel.: 29/540-935

E-mail: pap.krisztina@gyal.hu

Daróciné Nagy Nikoletta

ügyintéző

Tel.: 29/544-141

E-mail: darocine.nagy.nikoletta@gyal.hu

dr. Varga-Veres Marianna

ügyintéző

Tel.: 29/544-129

E-mail: varga-veres.marianna@gyal.hu

Nagy Alexandra

ügyintéző

Tel.: 29/544-140

E-mail: nagy.alexandra@gyal.hu

 • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások tárgyévre vonatkozó intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet elkészítése,
 • Bizottság szervezése, amely javaslatot tesz a felvételre, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát;
 • Eljárás, másodfokú döntés meghozatala a törvényességi kérelem, továbbá az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében;
 • Eljárás és másodfokú döntés meghozatala a bölcsődei felvételekkel kapcsolatos kérelem tekintetében;
 • Az önkormányzati óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében való közreműködés;
 • Helyi önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési, szociális, közművelődési, egészségügyi intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatok ellátása;
 • Intézményeknek a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységének, a gyermekbalesetek jegyzőkönyveinek bekérése;
 • Köznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális intézményekre vonatkozó döntések előkészítése (Alapítása, átszervezése, összevonása, megszüntetése, feladatainak meghatározása, gazdálkodási jogkörének meghatározása, működési területének kijelölése, névfelvételével kapcsolatos feladatok végrehajtásának előkészítése, pedagógiai program jóváhagyása, SZMSZ jóváhagyása, munkatervek és beszámolók jóváhagyása stb.);
 • Intézmények szakmai segítsége pályázatokon való részvételnél;
 • Szakmai ellenőrzés végzése a köznevelési intézmények, valamint a szociális intézmény vonatkozásában az intézmények normatív támogatásával kapcsolatban;
 • Intézményi dokumentumok ellenőrzése;
 • Intézményvezetőkkel való kapcsolattartás;
 • Adatvédelmi feladatok ellátása,
 • Hivatali szabályzatok, utasítások nyilvántartása,
 • Vezetői információs rendszer működtetése,
 • Az intézmények személyi állományának – jogszabályi előírások alapján – történő figyelemmel kísérése, beiskolázási tervek ellenőrzése;
 • KSH statisztikák ellenőrzése, benyújtása az egészségügy-, a szociális- és a közművelődés területén;
 • Szerződéskötések a gyermek háziorvosi, a felnőtt háziorvosi és a fogorvosi területi ellátási kötelezettség és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásban való részvétel vállalása tárgyában;
 • Működési engedélyek módosításával kapcsolatos teendők (a bölcsőde és a szociális intézmények vonatkozásában),
 • Óvodai- és bölcsődei beiratkozással kapcsolatos feladatok végzése, a felvétel időpontjának és a nyári nyitva tartás/zárás döntéshozatalának előkészítése, a beiratkozással kapcsolatos hirdetmény elkészítése, közzététele, az iskolába menők és az óvodában maradók, valamint a bölcsődében maradó óvodakötelesek nyilvántartása,
 • Óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartásának vezetése;
 • Családi napközik nyilvántartásának vezetése;
 • területi ellátási kötelezettséggel érintett háziorvosi és fogorvosi körzetek lakosságszámának jelentése;
 • A bölcsődés és óvodáskorú gyermekek szüleinek fogadása, a felmerülő problémáik megoldása érdekében segítségnyújtás;
 • A nyári (révfülöpi) táborozással- valamint a nyári napközi támogatásával és az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos teendők intézése
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel és a családsegítéssel kapcsolatos havi, negyedéves és féléves jelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá ezen szolgáltatások ügyében segítséget kérő ügyfelek tájékoztatása, segítése
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetés ügyekben az intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő – fenntartóhoz benyújtott – felülvizsgálati kérelmének intézése, a másodfokú döntés előkészítése
 • Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulással kapcsolatos előterjesztések előkészítése.
 • Intergritással kapcsolatos feladatok.
 • Adó- és értékbizonyítvány készítés.
Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb