Top
Hírek Hivatal

Kiemelkedő teljesítményt ért el az Önkormányzat az elektronikus információszabadság terén

Az információszabadságot támogató új online tájékoztató portál, a https://infoszab.hu/ került kialakításra a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság fenntartásában, melynek célja, hogy strukturált tudásbázisként segítse a tématerület iránt érdeklődőket naprakész információkkal, hírekkel és eseményekkel.

A honlapra feltöltésre került az önkormányzati nyilvánosság kutatása során az önkormányzatok eredményeinek listája, amely az úgynevezett önkormányzati transzparencia indexálás eszközével nyújt eligazítást az adott helyi önkormányzat megfeleléséről. Az önkormányzati nyilvánosság kutatása során feltárt, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó információk alapján minden szervezetre vonatkozóan megállapításra került egy indexpontszám. Az indexpontszám 0-100-as skálára vetítve jelzi a jogszabályi megfelelés milyenségét, adott szervezet „helyzetét” a célcsoport többi szervezetéhez képest. A mérőrendszer (index) kidolgozásának alapját a kutatás során elvégzett honlapelemzések és adatigénylések adták.

Elismerést érdemel, hogy Gyál Város Önkormányzatának összesített pontszáma 71, amellyel 93. helyezést ért el a vizsgált 3210 önkormányzatból. Az összesített mutató a honlapelemzés index pontszámából (61) és a próba adatigénylés pontszámából (81) került meghatározásra. Remélhetőleg az idei évre tervezett intézkedések és a honlap technikai fejlesztése tovább javít majd az eddig elért pontszámon és helyezésen, amivel példaként szolgálhatunk a többi önkormányzat számára.

Ahogy a Hatóság azt már korábban is kiemelte, az elektronikus információszabadság biztosítása erősíti a szervezet integritását, átláthatóságot és széles körű nyilvánosságot teremt, amellyel növeli az önkormányzatok működésébe vetett közbizalmat.

                                                                                               Gyáli Polgármesteri Hivatal

Tovább
Egyéb Hírek Önkormányzat

Meghívó a márciusi képviselő-testületi ülésre

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 30-án (csütörtök) 17.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt.

Ülés helye:    Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem

Az ülésre szóló meghívó, annak napirendi pontjai, valamint az előterjesztések mellékletei ide kattintva érhető el.

Tovább
Hírek Intézmények

Amit az iskolai beiratkozásról tudni kell

KÖZLEMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Monori Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök)

2023. április 21. (péntek)

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2017. augusztus 31. napjáig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet az intézmények a helyben szokásos módon közzéteszik, kérjük, erről a beiratkozás időpontját megelőzően tájékozódjanak!

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

2012. évi II. törvény 247. § (1) a) és b) pontjai alapján a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Monor, 2023. március 20.                                                                                 

                                                  p.h.                         dr. Hrutkáné Molnár Monika

                                                                            tankerületi igazgató

                                                                         Monori Tankerületi Központ

….

Iskolai beiratkozás menete: https://kk.gov.hu/monoritk-tajekoztatas-a-2023-2024-tanevre-szolo-altalanos-iskolai-beiratkozas-folyamatarol

Tovább
Hírek Intézmények

Általános tájékoztató az óvodai beiratkozásról a 2023/2024. nevelési évre

2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások lebonyolítása elektronikusan történik a 15/2023. (II.15.) sz. OKB határozat alapján 2023. április 20. és április 30. között.
Az óvodai felvételi kérelmet azoknak kell kitöltenie, akiknek gyermeke a 2023/2024. nevelési év kezdő napján óvodakötelessé válik, azaz 2023. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét.
Az óvodai felvételi kérelmet az is kitöltheti, és visszaküldheti, akinek gyermeke 2023. szeptember 1. és 2024. február 28. között tölti a harmadik életévét. Az ő felvételi kérelmüknek abban az esetben tudunk helyt adni, amennyiben az adott óvodában minden óvodaköteles körzetes kisgyermek felvételét követően marad még férőhely.
A felvételi kérelmek elbírálásáról szóló értesítést a szülők a kérelemben megadott e-mail címre kapják meg 2023. május 30. napjáig.


A felvételi kérelmet az alábbi címre küldje vissza: ovodaibeiratkozas@gyal.hu

A felvételi kérelem visszaküldésének időtartama: 2023. április 20. 8 óra 00 perctől 2023. április 30. 23 óra 59 percig


A kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentumok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a személyi igazolvány, és a lakcím kártya; gyermekek esetében a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat, és a lakcímkártya.
A kérelem kitölthető géppel, vagy kézzel. Amennyiben kézzel tölti ki, akkor használjon nyomtatott nagybetűt. Kérelem ITT elérhető!
A kérelem visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban.
Amennyiben word-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor aláírnia nem szükséges.
Amennyiben nincs e-mail címe, és nem tudja a felvételi kérelmet elektronikusan beküldeni, akkor kérelmet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kaphat, és a kitöltött kérelmet az ott elhelyezett dobozba be tudja helyezni.


A felvételi kérelmek elhelyezhetők a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kihelyezett dobozban: 2023. április 20. 8 óra 00 perctől 2023. április 28. 16 óra 00 percig

Valamennyi gyáli óvoda alapító okirata alapján integrált nevelés keretében fogadja a beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekeket, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda, és a Gyáli Liliom Óvoda – a gyáli állandó lakóhellyel-, és szakértői véleménnyel rendelkező – autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek speciális, gyógypedagógiai nevelését, gondozását is végzi.


A 2023/2024. nevelési év első napja 2023. szeptember 1. (péntek)
Önkormányzati fenntartású óvodák
Liliom Óvoda Cím: Gyál, Liliom u. 13-15.
Tel.:/fax: 06-29-345-241
E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com
Honlap: www.liliomovi.hu
Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita


Tátika Óvoda
Cím: Gyál, Klapka u. 5.
Tel.: /fax: 06-29-747-343
Email: tatikaovoda2@gmail.com
Honlap: www.tatikaovi.hu
Intézményvezető: Karap Erzsébet


Tulipán Óvoda
Cím: Gyál, Tulipán u. 23.
Tel./fax: 06-29-341-544
E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu
Honlap: www.tulipanovoda.hu
Intézményvezető: Tofalviné Szabó Anikó


A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, valamint Gyál város hivatalos honlapján.


II. AZ ÓVODAI FELVÉTEL TÁRGYÁBAN MEGHOZOTT DÖNTÉS KÖZLÉSÉNEK HATÁRNAPJAI ÉS A JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2023. május 30. napjáig értesülnek.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül (legkésőbb 2023. június 15. napjáig) eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A felülvizsgálati kérelmet az intezmenyfelugyelet@gyal.hu e-mail címre kell elküldeni. A felülvizsgálati kérelem letölthető (illetve elektronikusan kitölthető) az alábbi helyről: http://www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/K%C3%A9relem-Jogszab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s-%C3%A9rdeks%C3%A9relemfel%C3%BClvizsg%C3%A1lat.pdf


III. AZ ÓVODÁZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt
 3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt szabálysértést követ el.

Gyál, „időbélyegző szerint”
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Tovább
Hírek Intézmények

A középfokú felvételi eljárásban 2023. március 21-23. között lesz lehetőség a módosított jelentkezések megküldésére

A középfokú felvételi eljárásban 2023. március 21-23. között lesz lehetőség a módosított jelentkezések előállítására a KIFIR rendszerben:

–      A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk.

–      A módosítás során a tanulmányi területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és csak az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

–      Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. Nem lehetséges továbbá a tanulói adatlapon szereplő tanulmányi terület törlése sem.

–      A módosító tanulói adatlap elektronikus formában történő beküldésével a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

Mikor érdemes élnie a tanulónak a módosítás lehetőségével?

Évről évre tapasztalható, hogy ebben az időszakban a jelentkezők egy része a bizonytalanabbnak ítélt iskolákat/tanulmányi területeket hátrébb, míg a biztosnak tűnő lehetőségeket előrébb sorolja. Ezen döntés meghozatala előtt célszerű megfontolni a következőket.

–      A jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy az adott intézmény adott tanulmányi területéről egy jelentkező kiessen pusztán azért, mert az adott tanulmányi területet későbbi helyen jelölte meg. Egy adott iskola adott tanulmányi területén egy jobb teljesítményt elért tanulót, ha őt még nem vették fel egy általa inkább preferált (előrébb sorolt) másik tanulmányi területre, nem előzhet meg a felvételnél egy itt rosszabb eredményt elért tanuló. A rangsorból való kiesésnek két oka lehet: az egyik, hogy az illetőt egy általa magasabbra rangsorolt helyre már felvették, a másik, hogy az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma nála jobb felvételi eredménnyel rendelkező tanulókkal már betelt.

–      A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Inkább más helyre szeretne elsősorban bejutni (és ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend lesz a döntő), illetve még inkább azért, mert lehetősége van olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb.

–      A jelentkezők felvételi jegyzéke a módosító időszakban kiegészülhet tehát olyan tanulókkal, akik a megjelölt új tanulmányi területen az elért eredményük alapján a rangsorban előrébb szerepelnek, mint a normál jelentkezési időszakban megjelölt tanulmányi területeiken.

A felvételi jegyzékekre vonatkozóan gyakran ismételt kérdések megtalálhatók A felvételi jegyzékre, a rangsorokra és a végeredményre vonatkozó kérdések linkre kattintva.

A módosító tanulói adatlapok előállítása 2023. március 21-étől megkezdhető. A tanulmányi területek módosítására 2023. március 23-án éjfélig lesz lehetőség a KIFIR rendszerben.

A módosító tanulói adatlapokat minden esetben az eredeti felvételi lapokkal megegyezően kell előállítani. Az alábbiakban leírjuk az adatlapok előállításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A módosító tanulói adatlapok előállítása általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén:

Az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói esetén a módosító tanulói adatlapok előállítását is az általános iskola szervezi meg. Az általános iskoláknak a módosító tanulói adatlapokat a KIFIR rendszerben kell előállítaniuk, a következő módon:

 1. Az általános iskola − az általa meghatározott eljárás szerint − egyeztet a tanulók módosítási igényeiről az érintett diákokkal és szüleikkel.
 2. Az egyeztetés tényét az iskola dokumentálja.
 3. A módosítási igények egyeztetése után az általános iskola belép a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program általános iskolai felületére, és ott az egyeztetett módosítási igényeket – a felhasználói útmutatóban leírtak szerint – adminisztrálja.

A programban a módosításokat március 21-étől március 23-áig (éjfélig) lehet adminisztrálni.

 1. Az adminisztrációt követően a módosító tanulói adatlapokat az iskola tanulónként a programban, elektronikus úton továbbítja a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
 2. A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.
 3. A módosító tanulói adatlapokat egyénenként ki kell nyomtatni. A kinyomtatott módosító adatlapok szülők által aláírt példányát az egyeztetés tényét igazoló dokumentumokkal együtt a felvételi lapokkal egyező módon meg kell őrizniük.
 4. A kinyomtatott módosító tanulói adatlapokat nem kell továbbítani az Oktatási Hivatalnak sem papír alapon sem pedig szkennelve.

A módosító tanulói adatlapok előállítása egyéni jelentkezés esetén:

Az egyéni jelentkezők a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára készített felületén állították elő a tanulói adatlapot, a módosító tanulói adatlapot is ezen a felületen kell előállítani.

Figyelem! A módosítás kizárólag azzal a bejelentkezéssel − ügyfélkapu használatával VAGY nem ügyfélkapus belépéssel (felhasználói azonosítóval és jelszóval) − hajtható végre a programban, amellyel a tanuló számára a felvételi jelentkezési dokumentumokat (tanulói adatlapot, jelentkezési lap(ok)at) eredetileg előállították.

A módosító tanulói adatlapok előállítása ÜGYFÉLKAPUS belépéssel (amennyiben a tanuló felvételi jelentkezési dokumentumait eredetileg így állították elő)

 1. A programba – ügyfélkapus azonosítással – történő belépést követően a tanuló oktatási azonosítójára kattintvaa módosításokat március 21-étől március 23-áig (éjfélig) lehet adminisztrálni.
 2. A programfelületen a módosítási igényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint kell rögzíteni, majd a módosító tanulói adatlapot elektronikusan továbbítani kell legkésőbb 2023. március 23-án éjfélig. A módosító tanulói adatlap postázása nem szükséges.
 3. A módosító tanulói adatlapot a programból pdf formátumban le kell tölteni és meg kell őrizni.
 4. A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

A módosító tanulói adatlapok előállítása NEM ÜGYFÉLKAPUS belépéssel (amennyiben a tanuló felvételi jelentkezési dokumentumait eredetileg így állították elő)

 1. A programba − a felhasználói azonosító és jelszó megadásával − történő belépést követően a tanuló oktatási azonosítójára kattintva a módosításokat március 21-étől március 23-áig lehet adminisztrálni.
 2. A programfelületen a módosítási igényeket a felhasználói útmutatóban leírtak szerint kell rögzíteni, majd a véglegesítést követően ki kell nyomtatni és célszerűen könyvelt küldeményként az Oktatási Hivatal címére (9001 Győr, Pf. 694) legkésőbb 2023. március 23-án (a postai nyitva tartásra figyelemmel) postára kell adni. Figyelem! A 2023. március 23-a után postára adott módosító tanulói adatlapokat az Oktatási Hivatal nem dolgozza fel.
 3. A módosító tanulói adatlap Oktatási Hivatalban történő feldolgozásával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

Forrás: www.oktatas.hu

Tovább
A város Hírek

Vízvezeték gerinchálózatának mosatása – vízmérő aknában a vízmérő előtti főelzáró csapot el kell zárni

A DPMV Zrt. és Gyál Város Önkormányzata közösen a 2022. évi előkészítő munkálatokat követően a 2023. évben folytatja a települési vízhálózat ún. „hydrogéles eljárással” történő tisztítását.

A településen belüli munkálatokat 2023. március 21-én (kedd) 09:00-15:00 között a Vecsési út M0-ás autópályához közelebb eső oldalán folytatjuk.

A településen belüli munkálatokat 2023. március 22-én (szerda)
09:00-15:00 között a Vecsési útról indulva a bejegyzésben feltüntetett mosatási nyomvonalon folytatjuk.

A településen belüli munkálatokat 2023. március 23-án (csütörtök)
09:00-15:00 között a Vecsési út Budapesthez közelebb eső oldalán teljen hosszában a Wesselényi utca és Zrínyi Miklós utca sarkáig folytatjuk.

A mechanikus tisztítás során a kiszakaszolt vezetékekbe „hydrogél vonatot” juttatnak, amit víznyomás segítségével visznek keresztül a csöveken. A technológia alkalmazásával a csőfalakon lerakodott részecskék teljes mértékben eltávolíthatóak. A hydrogél vonat három szakaszból épül fel, így egyetlen munkafolyamat során képes mechanikai tisztításra, a szennyeződések önmagába oldására és fertőtlenítésre is.

A mosatások során az érintett utcákban szünetelni fog a közműves ivóvízellátás, de lokális vízhiány előfordulhat a környező utcákban is. A munkálatok végeztével előfordulhat, hogy az időszakosan megváltozott folyási irány, ill. nyomásingadozás ideiglenesen esztétikai elváltozást okozhat más településrészeken is a szolgáltatott ivóvízben.

A munkálatok idejére a felhasználási helyeken a vízmérő aknákban a VÍZMÉRŐ ELŐTTI főelzáró csapot el kell zárni annak érdekében, hogy a gél ne juthasson a belső hálózatba!

A „hydrogél” összetevői az egészségre nem ártalmasak, minden szükséges engedéllyel rendelkezik, ellenben a belső rendszerbe kerülve a csőfalról származó anyagokkal együttesen okozhat meghibásodásokat.

A háztartási eszközök (mosógép, vízmelegítő, stb.) védelme érdekében célszerű ezeket külön kizárni a vízellátásból a munkálatok idejére, és a visszanyitást az egyéb vízvételi helyeken (kerti csap, kézmosó, mosogató, WC) elkezdeni és kipróbálni. A nagyobb szemcseméretek miatt érdemes a csaptelepekről eltávolítani a perlátorokat a kiengedés előtt. Amennyiben a vízminőség megfelelő csak azt követően érdemes a háztartási eszközök visszakapcsolása a vízellátásba.

Minden egyes szakasz mosása után haladéktalanul megkezdjük a hálózat tűzcsapokon keresztül történő átöblítését. Ezzel a módszerrel azonban a bekötővezetékekben és a házi vízhálózatban megjelenő elszíneződést okozó anyagokat nem lehet eltávolítani az, kizárólag a felhasználó által történő vízfolyatással távolítható el.

Amennyiben egy-két perc után nem tapasztalható változás kérjük a vízfolyatás szüneteltetését, ez esetben ugyanis még a törzshálózat sem tudott még letisztulni.

Amennyiben hosszabb időtartam után sem tapasztalható javulás kérjük, jelezzék azt a diszpécser szolgálatunknál a +36 29/340-010 vagy a +36
70/682-7546 telefonszámon.

A további munkavégzések helyszíneit és időpontjait mindig az adott munkavégzés előtt publikáljuk a fogyasztók felé.

Megértésüket és szíves türelmüket előre is köszönjük!

DPMV Zrt.

Tovább

Oldal 1 of 1

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb