Top

Képviselő-testület

Képviselő-testület

Gyál Város Önkormányzatának 12 tagú képviselő-testülete 2019. október 22-én tartotta meg alakuló ülését. Az önkormányzati választás gyáli eredményeit Juhász Ida, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette.

A 8 egyéni körzetből 8 mandátumot szereztek meg a Fidesz-KDNP jelöltjei. A 12 fős testületbe kompenzációs listáról az MSZP- DK – Momentum három  képviselőt juttathatott be. A polgármester választást Pápai Mihály nyerte.

Gyál Város Önkormányzatát az elmúlt évtizedekben az együttműködésre törekvés, a konszenzusos politizálás, a pártattitűdök higgadt kezelése jellemezte, mely meghozta eredményét a közéletben és az önkormányzati munkában is.

A képviselő-testület a 2019. október 22-i alakuló ülés után Gyál Város Önkormányzat Képviselő -testületének tagjai 2019-2024:

Polgármester

Pápai Mihály

Pápai Mihály
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
papai.mihaly@gyal.hu

2022.évi vagyonnyilatkozat

Alpolgármester

Nagy József Elek...

Nagy József Elek
Választókerület: 6
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
nagy.jozsef@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Lendvay-Kiss Anita

Lendvay-Kiss Anita
Választókerület: 1
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
lendvay.kiss.anita@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Marjainé dr Szerényi Zsuzsanna

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Választókerület: 2
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
szerenyi.zsuzsanna@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Bácsi Péter

Bácsi Péter
Választókerület: 3
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
bacsi.peter@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Nagy Gyöngyi

Nagy Gyöngyi
Választókerület: 4
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Erős József

Erős József
Választókerület: 5
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
eros.jozsef@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Vinnai Tibor

Vinnai Tibor
Választókerület: 7
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
vinnai.tibor@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Fa Zsuzsanna

Fa Zsuzsanna
Választókerület: 8
Jelölő szervezet: Fidesz – KDNP
fa.zsuzsanna@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Endre Dávid Bence

Endre Dávid Bence
Kompenzációs listáról
Jelölő szervezet:
endre.david.bence@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Végh Tibor

Végh Tibor
Kompenzációs listáról
Jelölő szervezet: MSZP-DK
vegh.tibor@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

Hegymegi István

Hegymegi István
Kompenzációs listáról
Jelölő szervezet: MSZP-DK- Momentum
hegymegi.istvan@gyal.hu

2022. évi vagyonnyilatkozat

A képviselő-testület működése

A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A képviselő-testület tagjainak névsorát Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XII.01.). számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról tartalmazza.


A Képviselő-testület ülései

A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.


Alakuló ülés

A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül köteles megtartani.


A képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak:

 • Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása;
 • Tájékoztató a Polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról;
 • Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására;
 • Javaslat az alpolgármester(-ek) megválasztására és illetménye(-ük) megállapítására;
 • Javaslat a képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a meghatározására, a bizottságok tagjainak és elnökeinek a megválasztására, s ezeket követően a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendelet módosítására.

Rendes ülés

A képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve szerint minden hónap utolsó csütörtökén 17.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit.


Rendkívüli ülés

 • A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának – a rendkívüli ülés indokát is tartalmazó – írásbeli indítványára. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.
 • A polgármester – az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül – köteles összehívni a rendkívüli ülést. A meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét.
 • Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.
 • A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze.
 • A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában szerepel.

A Képviselő-testület összehívása

 • A képviselő-testület üléseit a polgármester – az ülés elnöke – írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívót legalább 4 munkanappal az ülés előtt kell kézbesíteni, melyhez az írásos előterjesztéseket mellékelni kell.
 • A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke látja el.
 • A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirendi pont tárgyának és előadójának megjelölését.
 • A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével értesíteni kell.

Meghívottak

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni

 • a képviselőket,
 • a bizottságok nem képviselő tagjait,
 • a jegyzőt, az aljegyzőt,
 • az irodavezetőket,
 • a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét,
 • a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
 • a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos,
 • az érdekképviseleti szervek, kamarák vezetőit az őket érintő kérdésekben,
 • a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő napirendi pontokhoz.

Az ülések nyilvánossága

A képviselő-testület ülése nyilvános.


Zárt ülés

A képviselő-testület

 • zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
 • zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
 • zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A zárt ülésen a Képviselő – testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érint ő ügy napirendi pont tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 18.00 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Erős József
Tagok: Vinnai Tibor, Végh Tibor
Kültag: Egri Csaba

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 49. § (1) és (3) bek. alapján:

 • véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
 • véleményezi a gazdasági programot, a költségvetést érintő feladatokat;
 • véleményezi a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat;
 • véleményezi a városgazdálkodás és a vagyongazdálkodás feladatait;
 • összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat;
 • véleményezi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ezen belül
  – a szerkezeti és szabályozási terveket,
  – a városi arculat, zöldterület, parkoló fejlesztés, köztisztaság helyzetét,
  – a közterületek használatát, a helyi közutakkal kapcsolatos feladatokat,
  – telek, építmény és lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,
  – vízrendezést, helyi közművek kialakítását, üzemeltetését,
  – beruházások megvalósítását,
  – köztemetők üzemeltetését,
  – helyi tömegközlekedés megoldását.

Ifjúsági és Sport Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 15 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Vinnai Tibor
Tagok: Bácsi Péter, Hegymegi István

Kültag: Kertész Mátyás

Az Ifjúsági és Sport Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 50. § (1)-(2) bek. alapján:

 • ellátja az ifjúság egészséges életmódjának kialakításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az ifjúsági és sportfeladatokat ellátó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatokat,
 • előkészíti az Önkormányzat sportfeladataival kapcsolatos döntéseit,
 • segítséget nyújt a helyi önszerveződő ifjúsági szervezeteknek, egyesületeknek, sportegyesületeknek vállalt feladataik ellátása érdekében;
 • figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének – végrehajtását;
 • együttműködik az ifjúság érdekeit érintő témákban más bizottságokkal;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat sportolási célú tulajdonának használatát;
 • kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok egészséges életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére.

Oktatási és Kulturális Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 16.00 óra
Tagjainak száma: 5 fő

Elnök: Lendvay-Kiss Anita
Tagok: Fa Zsuzsanna, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Kültag: Gácsi-Kiss Dezsőné, Simondán Bence

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 51. § (1)-(2) bek. alapján:

 • ellátja a köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a közösségi tér biztosításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a közművelődési, művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az oktatási és kulturális feladatokat ellátó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatokat,
 • a Gyáli Települési Értéktár Bizottság munkáját felügyeli, véleményezi, döntéseit jóváhagyja,
 • rendszeres kapcsolatot tart a köznevelési intézmények vezetőivel, részt vesz az intézményvezetői értekezleten és kezdeményezheti annak összehívását,
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására,
 • részt vesz a köznevelési intézmények költségvetésének kialakításában, javaslatot tesz a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaira,
 • figyelemmel kíséri a köznevelési intézmények gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást kérhet,
 • tájékozódik az előbbi dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – szakmai munka eredményességéről akár felkért szakértők bevonásával, akár az intézmény beszámolója, az iskolaszék véleménye alapján,
 • évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes intézmények tevékenységének átfogó megismerését,
 • koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját,
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére,
 • javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására,
 • elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 17.15 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Nagy Gyöngyi
Tagok: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Erős József
Kültag: Dr. Fa Cecília

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 52. § (1)-(2) bek. alapján:

 • ellátja az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az egészségügyi szakellátással kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a családvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a szociális ellátással kapcsolatos feladatokat.
 • javaslatot tesz – a feladatkörébe tartozó körben – intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására;
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére;
 • véleményezi – a feladatkörébe tartozó körben – a költségvetés előirányzatait, részt vesz annak kialakításában, figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés e célra meghatározott részének végrehajtását;
 • előkészíti, valamint a végrehajtást figyelemmel kíséri, az egészségügyi vállalkozási szerződések esetében;
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 16.30 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Tagok: Nagy Gyöngyi, Endre Dávid Bence
Kültag: Vinnai Balázs

A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 53. § (1)-(2) bek. alapján:

 • a szerkezeti és szabályozási terveket környezetvédelmi szempontból véleményezi,
 • a városi beruházásokat környezetvédelmi szempontból véleményezi,
 • ellátja a köztisztasági, tájvédelmi és környezetvédelmi feladatokat,
 • ellátja a közbiztonságot érintő feladatokat,
 • előzetes véleményezési jogot gyakorol a település közigazgatási határán belül (kül- és belterület) tervezett rövid, közép és hosszú távú, átfogó
 • fejlesztési célok meghatározásánál, melyek területfelhasználást igényelnek és környezetvédelmi vonatkozásuk nyilvánvaló;
 • figyelemmel kíséri a természetes és épített környezet védelmét, hasznosítását, javaslatokat dolgoz ki, közreműködik a végrehajtásban;
 • a képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség munkájáról szóló éves tájékoztatót;
 • figyelemmel kíséri a mezőőrség és a közterület-felügyelet munkáját;
 • figyelemmel kíséri a város rendőrőrsének bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységét;
 • a képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség munkájáról szóló éves tájékoztatót;
 • koordinálja a Rendőrkapitányság és a Képviselő-testület kapcsolattartását;
 • koordinálja a Polgárőrség és a Képviselő-testület kapcsolattartását.

Vagyonnyilatkozat tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság

Ülésezik: szükség szerint
Tagjainak száma: 3 fő

Elnök: Fa Zsuzsanna
Tagok: Lendvay-Kiss Anita, Endre Dávid Bence

A Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 54. § (1)-(2) bek. alapján:

 • ellátja a képviselő-testületi ülésen felmerülő szavazatszámláló bizottsági feladatokat,
 • ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat,
 • Szavazatszámláló Bizottságként jár el, amikor az szükséges;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait.;
 • lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a Képviselő-testület vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos döntését;
 • lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az eljárást és előkészíti a Képviselő-testület összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntését;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait.

Polgármesteri fogadónap

Minden hónap első szerdáján 13-18 óráig (Előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-932-es telefonszámon.)

Élő Facebook-os bejelentkezés: minden hónap első szerdáján 18 órától ide kattintva.

Jegyzői fogadónap

Minden hónap első szerdáján 13-18 óráig
(Előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-933-as telefonszámon.)

Országgyűlési képviselő fogadónap

(Időpont-egyeztetéshez előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 0630/698 3976-as telefonszámon.)

Önkormányzati képviselők fogadónap

Az önkormányzati képviselőknek nincs előre meghatározott fogadónapja, előzetes bejelentkezés szükséges a képviselő elektronikus elérhetőségén, vagy a 06-29/540-930-as telefonszámon.

Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb