Top

Bizottságok

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 16.00 óra
Tagjainak száma: 5 fő

Elnök: Czotter Ferenc László
Tagok: Nagy József Elek, Lakos Péter, Végh Tibor
Kültag: Botlik Zoltán

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • dönt az önkormányzati bérlakások karbantartási, felújítási tervéről és költségvetéséről,
 • dönt az önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról,
 • dönt a közbeszerzési eljárások kiírásáról az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint,
 • rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.

 

Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 14 óra
Tagjainak száma: 3 fő

Elnök: Vinnai Tibor
Tagok: Bácsi Péter, Hegymegi István

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programját,
 • ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • dönt a köznevelési intézmények tanórán kívüli tevékenységének pályázati úton történt támogatásáról,
 • ellenőrzi a köznevelési intézmények házirendjét,
 • meghatározza az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait,
 • jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 • dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

 

Oktatási és Kulturális Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 15.00 óra
Tagjainak száma: 5 fő

Elnök: Nagy József Elek
Tagok: Fa Zsuzsanna, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Kültag: Gácsi Kiss Dezsőné, Karap Erzsébet

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézmények vezetőivel, részt vesz az intézmény vezetői értekezleten és kezdeményezheti annak összehívását;
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására;
 • részt vesz a közoktatási intézmények költségvetésének kialakításában, javaslatot tesz a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaira;
 • figyelemmel kíséri az oktatási intézmények gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást kérhet;
 • tájékozódik az előbbi dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – szakmai munka eredményességéről (Mindezt teszi az Okt. tv. által meghatározott ellenőrzés szabályai szerint felkért szakértők bevonásával, az intézmény beszámolója, az iskolaszék véleménye alapján.);
 • évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes intézmények tevékenységének átfogó megismerését;
 • koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját;
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére;
 • véleményezi a feladatkörébe tatozó intézmények költségvetésének kialakítását, és figyelemmel kíséri ezen intézmények gazdálkodását, működését;
 • javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására;
 • elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését.

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 17.15 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Zabánné Nagy Gyöngyi
Tagok: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Lakos Péter
Kültag: Dr. Fa Cecília

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • gyakorolja a méltányosságból nyújtható önkormányzati segéllyel összefüggő feladat- és hatásköröket
 • gyakorolja az átmeneti kölcsönnel összefüggő feladat- és hatásköröket,
 • gyakorolja a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatásokkal összefüggő feladat- és hatásköröket,
 • dönt az ifjú házasok első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatásáról,
 • jóváhagyja a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és az önkormányzat által fenntartott Bölcsőde Szakmai Programját.
 • elbírálja a jogorvoslati kérelmeket az önkormányzat által fenntartott Bölcsőde vonatkozásában

 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 18.00 óra
Tagjainak száma: 4 fő

Elnök: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Tagok: Zabánné Nagy Gyöngyi, Vinnai Tibor
Kültag: Szabó István

A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök

 • dönt a Bizottság részére a költségvetésben jóváhagyott összeg felhasználásáról.

 

Vagyonnyilatkozat tételi és összeférhetetlenségi Bizottság

Ülésezik: szükség szerint
Tagjainak száma: 3 fő

Elnök: Fa Zsuzsanna
Tagok: Czotter Ferenc László, Bácsi Péter

Hatásköre

 • szavazatszámláló Bizottságként jár el, amikor annak alkalmazása szükséges;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait;
 • lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a Képviselő-testület vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntését;
 • lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az eljárást és előkészíti a Képviselő-testület összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntését;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait.
Széchenyi 2020
GYÁL 2022 Legfrissebb